x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU02 Normit ja asiakirjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee kielenhuollon periaatteet ja normit sekä tuntee kielenhuollon instituutiot, kielioppaat ja sanakirjat
- osaa kielioppaita, sanakirjoja ja sähköisiä aineistoja hyväksi käyttäen muokata ja stilisoida suomenkielisiä tekstejä, muun muassa suomennoksia
- pystyy perustelemaan, millainen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista
- tuntee suomenkielisen tieteellisen tekstin konventiot ja osaa soveltaa oppimaansa kandidaatintutkielmaa kirjoittaessaan.

Sisältö

Opintojakson ensimmäisessä osassa (Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto) käsitellään kielenhuollon periaatteita ja normeja sekä tarkastellaan normien soveltamista erityyppisiin teksteihin. Lisäksi pohditaan vieraiden kielten vaikutteita ja niiden merkitystä kirjoitetussa kielessä. Kurssin työpajaosuudessa huolletaan opiskelijoiden käännöskursseilla tekemiä suomennoksia. Opintojakson toisessa osassa (Tieteellinen kirjoittaminen) tarkastellaan tieteellistä tekstiä eri näkökulmista ja opiskellaan suomenkielisen tieteellisen tekstin keskeisiä konventioita. Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden tekeillä olevia kandidaatintutkielmia ja tuetaan tutkielmien kirjoitusprosessia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 4 t
Pienryhmäopetus 4 t 0 t
Seminaari 14 t 0 t

Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto järjestetään luentokurssina, jonka lisäksi jokainen opiskelija osallistuu kerran työpajaan. Tieteellinen kirjoittaminen toteutetaan seminaarina.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tieteellinen kirjoittaminen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tieteellinen kirjoittaminen  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tieteellinen kirjoittaminen  Essee  2 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tieteellinen kirjoittaminen  Essee  2 op
suomeksi

Tieteellinen kirjoittaminen suoritetaan samaan aikaan kuin kandidaatintutkielmaseminaari.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kääntäjän kielen- ja tekstinhuolto: Itkonen & Maamies 2013, Uusi kieliopas; Iisa ym. 2012, Kielenhuollon käsikirja.

Tieteellinen kirjoittaminen: Kniivilä ym. 2007, Tiede ja teksti – työkaluja tieteelliseen kirjoittamiseen; Mäntylä  ym. 2013, Graka kaulassa – gradun ja kandin tekijän selviytymisopas; valikoima artikkeleita.

Tieteellisen kirjoittamisen itsenäinen suoritus perustuu kirjaan Kinnunen & Löytty 2002, Tieteellinen kirjoittaminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kääntäjän suomen opinnot I (Käännöstiede (suomi))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö