x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS51 Interaktiivisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori (hypermedia)
Edeltävät opinnot
Hypermedian perus- ja aineopinnot, tai niihin rinnastettavat opinnot ja/tai mahdolliset siltaopinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Opetussuunnitelma 2008 – 2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija muodostaa yleiskuvan digitaalisen, vuorovaikutteisen median tutkimuksen suuntauksista sekä oppii kriittisesti vertailemaan ja syntetisoimaan alan tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

Opintojaksossa käydään läpi erilaisia tutkimustraditioita, esim: hyper- ja kybertekstuaalisuuden tutkimus, hypermediarakenteiden tutkimus, interaktiivisen fiktion ja draaman tutkimus, tietokonevälitteisen viestinnän ja sosiaalisten verkostojen tutkimus, Internetin kulttuurinen ja sosiaalipsykologinen tutkimus, digitaalisen estetiikan tutkimus, pelitutkimus, paikkatietoisen ja kaikkialle levittäytyvän median tutkimus, sekä muita ajankohtaisia hypermedian tutkimussuuntauksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti interaktiivisen median syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita. Mahdolliset vapaat paikat ovat INFIMin pääaineopiskelijoille ja jos paikkoja vielä jää, sivuaineopiskelijat valitaan suoritettujen hypermedian opintopisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Luennot, aktiivista tutkimuskirjallisuuteen perehtymistä edellyttävät viikkotehtävät ja/tai seminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyöt tai korvaava kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Suositukset koskevat interaktiivisen median syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus valitaan tukemaan opiskelijan opintojen suuntautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos