x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOH1 Digitaalisen median teorioita ja tutkimussuuntauksia 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
Hypermedian professori
Edeltävät opinnot
Hypermedian perus- ja aineopinnot, tai niihin rinnastettavat opinnot ja/tai mahdolliset siltaopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija muodostaa yleiskuvan digitaalisen, vuorovaikutteisen median tutkimuksen suuntauksista sekä oppii kriittisesti vertailemaan ja syntetisoimaan alan tutkimuskirjallisuutta.

Sisältö

Opintojaksossa käydään läpi erilaisia tutkimustraditioita, esim: hyper- ja kybertekstuaalisuuden tutkimus, hypermediarakenteiden tutkimus, interaktiivisen fiktion ja draaman tutkimus, tietokonevälitteisen viestinnän ja sosiaalisten verkostojen tutkimus, Internetin kulttuurinen ja sosiaalipsykologinen tutkimus, digitaalisen estetiikan tutkimus, pelitutkimus, paikkatietoisen ja kaikkialle levittäytyvän median tutkimus, sekä muita ajankohtaisia hypermedian tutkimussuuntauksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti hypermediaan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita. Mahdolliset vapaat paikat ovat informaatiotieteiden pääaineopiskelijoille ja jos paikkoja vielä jää, sivuaineopiskelijat valitaan suoritettujen hypermedian opintoviikkojen mukaisessa järjestyksessä.

Toteutustavat

Luennot, aktiivista tutkimuskirjallisuuteen perehtymistä edellyttävät viikkotehtävät ja/tai seminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyöt tai korvaava kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Suositukset koskevat hypermediaan syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus valitaan tukemaan opiskelijan opintojen suuntautumista.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
2008–2009
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos