x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKVE4 Venäjä IV 4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Edeltävät opinnot
Venäjä III tai vastaavat tiedot ja taidot (taitotaso A2). Opiskelija ymmärtää taitotasolleen mukautettua kertovaa tai muun tyyppistä tekstiä (puhuttuna tai kirjoitettuna) ja osaa kysyä siihen liittyvistä yksityiskohdista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kielikeskus
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KKVE4 Venäjä IV 4 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- uskaltaa keskustella tavanomaisista aiheista myös erityisemmin valmistautumatta ja pystyy olemaan keskustelussa spontaanisti aloitteellinen, sekä pitämään sitä itsekin yllä,
- osaa - saadessaan aikaa valmistautua - tuottaa lyhyehköjä, sisällöltään loogisia kokonaisuuksia, joiden tarkoitus on herättää kuulijan tai lukijan mielenkiintoa,
- osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa tai kuulemaansa, esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä sekä selittää sitä omin sanoin.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Tehtävistä suoriutumisesta hän saa ja antaa palautetta toisille osallistujille.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta enintään 52 t, itsenäistä työskentelyä vähintään 56 t.

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
venäjäksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö(t) ja lopputentti tai portfolioarviointi. Portfolio voi sisältää suullisia tehtäviä. Lopputentti voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisen osan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan opetuksen alkaessa opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
Venäjän kieli (Venäjän kieli)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kielikeskus