x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYA9 Vanhuus ja gerontologinen sosiaalityö 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella ikääntymistä, vanhuutta, vanhuspalveluja ja hoivaa moniulotteisesti niin yksilöllisestä, sosiaalisesta kuin yhteiskunnallisestakin näkökulmasta. Hän hahmottaa gerontologisen sosiaalityön paikan ja tehtävän vanhusten hyvän elämän edistäjänä sekä palvelujen ja hoivan organisoijana. Opiskelija tuntee gerontologisen sosiaalityön keskeiset teoreettiset lähtökohdat, sisällöt ja käytännöt sekä osaa tarkastella niitä eettisestä näkökulmasta.

Sisältö

Jaksolla perehdytään ikääntymiseen ja vanhuuteen yksilön, perheen, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmista. Tarkastelu kohdistuu tukeen, hoivaan ja palveluihin hyvinvoinnin ja hyvän elämän näkökulmista sekä osana gerontologisen sosiaalityön jäsennyksiä ja käytäntöjä. Jaksolla tarkastellaan vanhuuden mukanaan tuomia käytännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä laajasti yksilöllisinä, yhteiskuntapoliittisina ja rakenteellisina kysymyksinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (toim.) 2009. Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino. Luvut 1-7, 10.

2. Heikkinen, Eino & Jyrkämä, Jyri & Rantanen, Taina 2013. Gerontologia. Luvut 1–2, 8, 27–30, 37–39, 41–44, 51, 54.

3. Ray, Mo & Phillips, Judith 2012. Social Work with Older People. 5th ed. UK: Palgrave Macmillan.

4. Seppänen, Marjaana 2006. Gerontologinen sosiaalityö. Helsinki: Yliopistopaino.

5. Ylinen, Satu 2008. Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 155. Väitöskirjan yhteenveto-osa (s. 1–118) JA Ylinen, Satu 2008. Eettiset ongelmat gerontologisen sosiaalityön ”välitiloissa”. (Artikkeli III edellä mainitussa väitöskirjassa).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (toim.) 2009. Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino. Luvut 1-7, 10.

2. Heikkinen, Eino & Jyrkämä, Jyri & Rantanen, Taina 2013. Gerontologia. Luvut 1–2, 8, 27–30, 37–39, 41–44, 51, 54.

3. Ray, Mo & Phillips, Judith 2012. Social Work with Older People. 5th ed. UK: Palgrave Macmillan.

4. Seppänen, Marjaana 2006. Gerontologinen sosiaalityö. Helsinki: Yliopistopaino.

5. Ylinen, Satu 2008. Gerontologinen sosiaalityö. Tiedonmuodostus ja asiantuntijuus. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 155. Väitöskirjan yhteenveto-osa (s. 1–118) JA Ylinen, Satu 2008. Eettiset ongelmat gerontologisen sosiaalityön ”välitiloissa”. (Artikkeli III edellä mainitussa väitöskirjassa).

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2.-3. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta