x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISS2 Graduseminaari 15 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan, että opiskelija on suorittanut kaikki historian aineopintonsa ennen graduseminaarin aloittamista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
HISS2 Graduseminaari 15 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ratkoa pro gradu -tutkielmassa vaadittavia tutkimustehtäviä. Hän osaa perustella oman tutkimustehtävänsä, kommentoida muiden tutkimusta ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Opiskelija osaa muotoilla tutkimusongelmia, kerätä ja analysoida kriittisesti lähdeaineistoja sekä käyttää metodista ja teoreettista osaamistaan omassa tutkimustyössään.

Sisältö

Graduseminaarissa paneudutaan erityisesti tutkimuksen näkökulman perusteluun, tutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin ulottuvuuksiin sekä argumentaation pätevyyteen. Opiskelija laatii seminaarissa tutkimussuunnitelman ja tuo käsittelyyn pro gradu-tutkielmansa johdanto- ja käsittelylukuja sekä suorittaa seminaarin aikana kaksi opponointia. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Ohjaaja merkitsee graduseminaarin aikana kertyviä opintosuorituksia opintorekisteriin työn etenemisen mukaisesti. Seminaarin päätteeksi opiskelija jättää pro gradu-tutkielman käsikirjoituksen esitarkastukseen tutkielman ohjaajalle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  15 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Graduseminaari kestää kolme lukukautta. Sen suositeltu aloitusajankohta on 4. vuoden syksy.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta