x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILAK Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Filosofian perus- ja aineopinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut kosketuksen filosofiseen tutkimustyöhön ja osaa laatia käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän opinnäytteen. Hän osaa myös jossain määrin arvioida filosofista tutkimusta ja osallistua aktiivisesti filosofiseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojakso sisältää kandidaattiseminaarin ja tutkielman, jotka liittyvät kiinteästi yhteen siten, että seminaari tukee tutkielman kirjoittamista. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
FILAKS Kandidaattiseminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

Seminaarityön pituus n. 15 sivua

FILAKT Kandidaatintutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kandidaatintutkielman pituus on 20-25 sivua.

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyyskoe  Näyttökoe 
suomeksi

Ohjeita kypsyysnäytettä varten Opiskelun oppaassa:
http://www.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/opinnaytteet/kypsyysnayte

Kypsyyskokeeseen voi ilmottautua, kun kandidaatintutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyyskokeen laatii ja tarkastaa tutkielman tarkastaja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta