x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILS2 Seminaarit 20 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
FILS2 Seminaarit 20 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee filosofian menetelmiä ja menetelmiin liittyviä ongelmia. Hän osaa kirjoittaa filosofisia tutkielmia ja osallistua filosofiseen keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään menetelmien asemaan ja niiden käytön ongelmiin filosofisessa tutkimuksessa. Erityisesti tarkastellaan filosofista argumentaatiota ja filosofisen tekstintulkinnan tapoja.

Jaksoon sisältyvät seuraavat neljä osiota:
FILS2a Filosofinen argumentaatio, tulkinta ja kirjoittaminen 5 op
FILS2b Seminaari 1. lukukausi 5 op
FILS2c Seminaari 2. lukukausi 5 op
FILS2d Essee omasta tutkimusaiheesta 5 op

Tarkemmat kuvaukset:

FILS2a Filosofinen argumentaatio, tulkinta ja kirjoittaminen 5 op
Opetukseen osallistuminen, harjoitustyö ja tekstianalyysi. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielmaa varten ja tutustutaan pro gradu -töiden ohjeisiin ja arvostelukriteereihin.
Seminaariin sisältyy tutkielman tekemisessä tarvittavien tiedonhankintataitojen opetusta.
Suoritustapa: osallistuminen aiheesta järjestettävään seminaariin. Seminaari järjestetään vain kerran lukuvuodessa (syksyllä tai keväällä).
Oheismateriaali:
Seech, Zachary 2009. Writing Philosophy Papers (second edition).
Watson, Richard A. 1992. Writing Philosophy.

FILS2b Seminaari 1. lukukausi 5 op
Opintojaksolle osallistumisen edellytys on kurssin FILS2a suorittaminen. Seminaarin aluksi käydään läpi
pro gradu -tutkielman suunnitelma.
Opintojaksolla laaditaan ja tarkastetaan 10-12-sivuinen seminaariesitelmä sekä osallistutaan seminaari-istunnoissa käytävään keskusteluun ja toimitaan yhden seminaariesitelmän opponenttina.
Suoritustapa: osallistuminen seminaariin. Ensimmäistä ja toista lukukautta suorittavat osallistuvat samaan seminaariin. Seminaari järjestetään joka lukukaudella.

FILS2c Seminaari 2. lukukausi 5 op
Opintojaksolle osallistumisen edellytys on kurssien FILS2a ja FILS2b suorittaminen. Seminaarin aluksi käydään läpi pro gradu -tutkielman suunnitelma.
Opintojaksolla laaditaan ja tarkastetaan 10-12-sivuinen seminaariesitelmä sekä osallistutaan seminaari-istunnoissa käytävään keskusteluun ja toimitaan yhden seminaariesitelmän opponenttina.
Suoritustapa: osallistuminen seminaariin. Ensimmäistä ja toista lukukautta suorittavat osallistuvat samaan seminaariin. Seminaari järjestetään joka lukukaudella.

FILS2d Essee omasta tutkimusaiheesta 5 op
Opintojaksolla kirjoitetaan ohjaajalle 20-25-sivuinen essee omasta tutkimusaiheesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
FILS2a Filosofinen argumentaatio, tulkinta ja kirjoittaminen  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Seech, Zachary 1997. Writing Philosophy Papers (second edition).

Watson, Richard A. 1992. Writing Philosophy.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Opetukseen osallistuminen, harjoitustyö ja tekstianalyysi. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielmaa varten ja tutustutaan pro gradu –töiden ohjeisiin ja arvostelukriteereihin.

Seminaariin sisältyy tutkielman tekemisessä tarvittavien tiedonhankintataitojen opetusta.

Suoritustapa: osallistuminen aiheesta järjestettävään seminaariin. Seminaari järjestetään vain kerran lukuvuodessa (syksyllä tai keväällä).

 

Oheismateriaali:

Seech, Zachary 2009. Writing Philosophy Papers (second edition).

Watson, Richard A. 1992. Writing Philosophy.

FILS2b Seminaari 1. lukukausi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 

Seminaarin suoritus koostuu esitelmän kirjoittamisesta ja sen seikkaperäisestä tarkastamisesta sekä toisen esitelmän opponoinnista ja aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun (kaikista esitelmistä).

FILS2c Seminaari 2. lukukausi  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 

Seminaarin suoritus koostuu esitelmän kirjoittamisesta ja sen seikkaperäisestä tarkastamisesta sekä toisen esitelmän opponoinnista ja aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun (kaikista esitelmistä).

FILS2d Essee omasta tutkimusaiheesta 5 op  Essee  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Suoritettava vähintään 5 op.

Opintojaksoon sisältyy:
FILS2a Filosofisen kirjoittamisen ja argumentaation opetukseen osallistuminen, harjoitustyöt, tekstianalyysit sekä kirjallinen tutkimussuunnitelma pro gradu -tutkielmaa varten. 5op
FILS2b & FILS2c:
Kahden esitelmän kirjoittaminen ja seikkaperäinen tarkastaminen sekä kahden esitelmän opponoinnit ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun seminaari-istunnoissa kahden lukukauden ajan.
FILS2d:
Ohjaajan kanssa sovittava essee pro gradu -tutkielman aiheesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta