x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILP2 Logiikka 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
FILP2 Logiikka 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa lause- ja predikaattilogiikan kieliä ja on sisäistänyt logiikan semanttiset peruskäsitteet, erityisesti loogisen totuuden ja seurauksen käsitteet, niin että hän osaa arvioida, ovatko teksteissä esiintyvät päätelmät päteviä. Hän myös ymmärtää deduktiivisen päättelyn ja todistamisen idean, niin että hän osaa rakentaa yksinkertaisia deduktioita lauselogiikan luonnollisen päättelyn systeemissä.

Sisältö

Opintojaksolla opitaan logiikan peruskäsitteet (esim. pätevä ja epäpätevä päätelmä, looginen johtaminen ja todistuvuus, ristiriitaisuus ja ristiriidattomuus, looginen seuraus ja looginen totuus), klassisen lause- ja predikaattilogiikan symbolit ja syntaksi sekä lauselogiikan luonnollisen päättelyn järjestelmä ja totuustaulukkomenetelmä, sekä tutustutaan predikaattilogiikan semantiikkaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota sellaisiin logiikan käsitteisiin, joiden tunteminen on tarpeen kaikkien filosofian opintojen kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oheismateriaalina voi käyttää teorta Rantala, Veikko & Virtanen, Ari 2003. Logiikan peruskurssi (vain verkossa osoitteessa http://mtl.uta.fi/modaalilogiikka/logpk2003.pdf)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Loppukokeessa on 4-5 tehtävää, joiden pistemäärästä on saatava n. puolet kurssin läpäisemiseksi arvosanalla 1.

Lisätietoja 

Luennot 30 t ja harjoitukset 16 t ja suoritus loppukuulustelulla.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Loppukokeessa on 4-5 tehtävää, joiden pistemäärästä on saatava n. puolet kurssin läpäisemiseksi arvosanalla 1.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi luentokurssilla harjoituksineen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritus kirjatentillä - valitse yksi seuraavista:

a. Rantala, Veikko & Virtanen, Ari 2003. Logiikan peruskurssi (vain verkossa osoitteessa http://mtl.uta.fi/modaalilogiikka/logpk2003.pdf )

TAI

b. Miettinen, Seppo 2002. Logiikka - perusteet. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

c. Gensler, Harry J. 2010. Introduction to Logic. 2nd ed. Oxon: Routledge (Part 2: pp. 118-227).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta