x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA2 Aikuisten puheen ja kielen häiriöt 10 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä aikuisten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriöiden syitä ja ilmenemismuotoja, sekä diagnostiikan ja kuntoutuksen keskeisiä periaatteita. Opiskelija osaa analysoida häiriöiden piirteitä viestintätilanteessa ja vertailla havaintojaan teoriatietoon. Opiskelija tunnistaa häiriöiden vaikutuksen henkilön ja hänen läheistensä psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä terveydentilaan ja osaa soveltaa tätä tietoa kliinisissä opinnoissa.

Sisältö

-Neurologisperäisten motoristen puhehäiriöiden syyt, niiden puheterapeuttiset arviointi- ja terapiamenetelmät.
-Erilaiset afasiaoireistot, dementiaan ja aivovammoihin liittyvät kielelliset ja ei-kielelliset viestinnän häiriöt sekä niiden diagnosointi- ja kuntoutusmenetelmät.
-Kuulovammaisten aikuisten puheen, kielen ja viestinnän häiriöiden diagnosointi sekä näiden kuntoutus
-Puheen sujuvuuden häiriöiden ilmenemismuodot aikuisilla ja änkytyksen puheterapeuttinen arviointi sekä kuntoutusmenetelmät

Toteutustavat

Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
A2a Aikuisten puheen ja kielen häiriöt  Osallistuminen opetukseen  8 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
A2b Aikuisten sujuvuuden häiriöt ja kuulovammat  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ahlsén, E. 2006. Introduction to neurolinguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Luettavissa myös Ebrary-lisenssin hankkineiden kirjastojen verkossa.

Basso, A. 2003. Aphasia and its therapy (luvut 2, 4, 10). Oxford: Oxford University Press.

Beuckelman, D., Garret, K., Yorkston, K. 2017. Augmentative Communication Strategies for Adults with Acute or Chronic Medical Conditions. Baltimore: Brookes publishing Co. Soveltuvin osin, sivut ilmoiteaan luennolla.

Code, C. & Müller, D. 1995. Treatment of aphasia: From theory to practice. London: Whurr. (soveltuvin osin, moniste)

Duffy, J. R. 2005. Motor speech disorders. Substrates, differential diagnosis and management. 2. uudistettu painos. St. Louis, MO: Elsevier Mosby. Soveltuvin osin.

Korpijaakko-Huuhka, A-M. 2003. Afaattisten puhujien kielellisiä valintoja sarjakuvatehtävässä. Helsingin yliopiston fonetiikan laitoksen julkaisuja 46. e-thesis

Luria, A. R. 1973. The Working brain. An introduction to neuropsychology. Harmondsworth: Basic Books. Soveltuvin osin.

Papathanassiou, I. (toim.). 2002. Acquired neurogenic communication disorders. A clinical perspective. London: Whurr. 47—75.

Rautakoski, P. 2005. Vaikeasti afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä kommunikointitaitojen kuntoutuminen: seurantatutkimus. Helsingin yliopiston puhetieteiden laitoksen julkaisuja 52 e-thesis.

Yorkston, K. M., Miller, R. M. & Strand, E. A. 2004. Management of speech and swallowing disorders in degenerative disease (luvut 1 ja 2). 2. painos. Austin, TX: Pro-Ed.

 

Lisätietoja

Opintojakso alkaa II vsk:n keväällä ja jatkuu III vsk:n keväälle.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta