x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERHOI1 Hoitotiede ja näytön ohjaama toiminta 5 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Aineopintojen loppuvaiheessa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Terveystieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset periaatteet hoitotyön, hoitotyön johtamisen ja hoitotyön koulutuksen kehittämisessä
- tuntee yleisimmät menetelmät näyttöön perustuvan tiedon arviointiin ja käyttöön
- ymmärtää systemaattisten kirjallisuuskatsausten, Cochrane-katsausten, meta-analyysien ja metasynteesien merkityksen näyttöön perustavassa toiminnassa

Sisältö

- näyttöön perustuva hoitotyö, näytön asteet ja niiden arviointi
- systemaattiset kirjallisuuskatsaukset, meta-analyysit, metasynteesit ja Cochrane näytön perustana
- näytön implementointi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentittävä kirjallisuus:

Luennot

Webb C & Roy B. 2008. Reviewing research evidence for nursing practice: systematic review. Wiley. (Myös e-kirjana).

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset:

Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoilla, ryhmätehtävän tekeminen ja osallistuminen seminaareihin. Kirjallisuustentti.

Luentomäärä 18 h, harjoitukset 12 h, opintojaksotentti.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjatentti  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kirjallinen tentti seuraavasta kirjallisuudesta:

Melnyk BM & Fineout-Overholt E. 2014. 3rd edition. Evidence-based practice in Nursing & Healthcare. A guide to best practice. Wolters Kluwer. (ei liitteet)

Mäkelä M, Kaila M, Lampe K, Teikari M (toim.) 2007. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Duodecim.

Webb C & Roy B. 2008. Reviewing research evidence for nursing practice: systematic review. Wiley. (Myös e-kirjana).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Craig J.V. & Smyth, R.L. (ed.) 2012. The evidence-based practice manual for nurses. 3rd edition. Churchhill Livingstone Elsevier, Edinburgh, UK.

Holopainen A., Junttila K., Jylhä V., Korhonen A. Seppänen S. 2013. Johda näyttö käyttöön. Fioca. (167 s.).

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta