x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
36 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tutkimustyön perusteet on suoritettava ennen JOVAT2 kandidaatin seminaaria. Niitä ei voi suorittaa samalla lukukaudella.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tieteenalan empiirisen tutkimuksen perusteet, tutkimusprosessin vaiheet ja metodologisesti erilaiset tutkimustyypit. Hän ymmärtää tutkimuskysymysten, teorialähtökohdan, analyysimenetelmien ja aineiston väliset yhteydet tutkimusprosessin kulussa. Hän tietää keskeisiä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä, ymmärtää niiden ominaispiirteitä ja osaa tehdä niitä koskevia valintoja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön pelisäännöt ja osaa noudattaa niitä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja tutkimuksen teon harjoituksista, joissa harjoitellaan tutkimusprosessin eri vaiheita toteuttamalla harjoitustutkimus yksin tai pienryhmissä. Harjoitustutkimus voidaan toteuttaa myös laatimalla omaa kandidaatin tutkielmaa varten tutkimussuunnitelma, joka toteutetaan kandidaattiseminaarissa JOVAT2. Luennoilla perehdytään tutkimuksen suunnitteluun, tutkimuksellisiin lähestymistapoihin, tutkimustyyppeihin, teoreettis-käsitteelliseen taustoitukseen, tutkimuskysymysten asetteluun, aineiston hankintaan, aineiston järjestämiseen, analyysiin, tulkintoihin ja päätelmien tekoon. Perehdytään hyvään tieteelliseen käytäntöön ja viittauskäytäntöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 30 t 0 t

Tutkimusharjoitukset (30 t) pienryhmäopetuksena, enintään 15 hengen ryhmissä. Kursseja järjestetään ensisijaisesti syyslukukaudella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Tutkimusharjoitukset raportoidaan kirjallisesti ja suullisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen kurssille ja harjoitustutkimuksen toteuttaminen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimustyön harjoituksissa perehdytään tutkimuksen teon oppaisiin ja tutkimusmenetelmien verkkoaineistoihin. Oheiskirjallisuus:

 1. Alasuutari: Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uud. p. Vastapaino, 2011.
 2. Eskola & Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. p. Vastapaino, 2008.
 3. Heikkilä: Tilastollinen tutkimus. 7-8. painos. Edita, 2010.
 4. Hirsjärvi & Hurme:Tutkimushaastattelu. Yliopistopaino, 2010.
 5. Holopainen & Pulkkinen: Tilastolliset menetelmät. 5.-7. painos. Sanoma Pro, 2012.
 6. Rubin, Rubin & Piele: Communication research: strategies and sources. 6th ed. Thomson, Wadsworth, 2005.
 7. Seppänen: Visuaalinen kulttuuri. Vastapaino, 2005.
 8. Tuomi & Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 5. uud. l. Tammi, 2009.
 9. Tutkimusmenetelmien tietokannat:
  MOTV
  (FSD) http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/
  SRMO
  (Sage Research Methods Online) http://srmo.sagepub.com/

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestintätieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestintätieteiden tiedekunta