x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS26 Käsitteellinen mallintaminen I 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee käsitteellisen mallintamisen keskeiset käsitteet
- osaa soveltaa käsitteellisen mallintamisen menetelmiä ja tehdä kohdealueen käsitekaavion ainakin kahdella menetelmällä
- tuntee erilaisia käsitteellisen mallintamisen suuntauksia ja osaa arvioida niitä

5 op:n suorituksessa opiskelija hallitsee yllä mainitut seikat yleisellä tasolla. 10 op:n suorituksessa opiskelija osaa mallintaa laajemman kohdealueen sekä hallitsee syvemmin teoreettiset periaatteet.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin mallintamismenetelmiin, niiden käyttöön ja sovelluksiin. Mallintamismenetelmä voi olla kaaviopohjainen, logiikkapohjainen tai sääntöpohjainen. Lisäksi tarkastellaan erilaisia käsiteteorioita ja ontologoita.

5 op:n suorituksessa tutustutaan käsitteellisen mallintamisen menetelmiin, teorioihin ja sovelluksiin yleisellä tasolla. 10 op:n suoritus sisältää laajemman harjoitustyön

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Luonnontieteiden tiedekunta