x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASPUHP2 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että KASPUHP1 on suoritettuna tai sitä suoritetaan samaan aikaan.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- osaa analysoida omaa ja muiden puhetta ja ääntä kuulonvaraisesti
- ymmärtää yleisimpien puheteknisten mittausten yhteydet kuultavissa olevaan
- tuntee oman ääni-instrumenttinsa mahdollisuuksia, tunnistaa oman äänenkäyttönsä vahvuudet ja kehittämiskohteet
- tuntee keskeisiä puheteknisiä harjoituksia ja niiden tavoitteita
- osaa kehittää äänenkäyttöään ja puheilmaisuaan harjoittein

Sisältö

Ääninäytteiden nauhoitus, puhetekniset mittaukset, kuunteluanalyysi ja ääniharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 99 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Lisäksi analyysit 18 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen, harjoitukset ja ohjattu teoriaperustainen kokoava harjoitustyö opintojakson analyyseista. 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

Suomi, K. 1990. Johdatusta puheen akustiikkaan. Oulun yliopisto.
Baken, R. & Orlikoff, R. 2000 (tai uudempi).Clinical measurement of speech and voice. Singular/Thomson Delmar. 2nd ed.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden tiedekunta