x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR7 Lapset ympäristönsä tutkijoina 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Uudet lukutaidot
Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden
- tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattista ajattelua sekä lapsen matemaattisten käsitteiden kehittymistä
- osaa lapsia ohjatessaan ottaa huomioon matemaattisiin oppimisvaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä
- osaa toteuttaa matematiikkakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntee lasten mediakulttuurin sisältöjä ja monilukutaidon keskeisiä piirteitä sekä ymmärtää niiden merkityksen pienten lasten elämässä
- tuntee mediakasvatuksen keskeiset käsitteet, näkökulmat ja tavoitteet sekä osaa toteuttaa mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Sisältö

Ympäristökasvatuksessa perehdytään lasten tutkivaan toimintaan sekä kestävän kehityksen kasvatukseen. Harjoitustöissä lähtökohtana on lasten ympäristöherkkyyden, ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisuuden kehittäminen.
Matematiikkakasvatuksessa perehdytään lapsen matemaattiseen ajatteluun ja sen tukemiseen.
Mediakulttuurit -osuudessa perehdytään lasten mediakasvatukseen ja monilukutaitoon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 93 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t
Kirjatentti 2 t 0 t

Osa 1. Ympäristökasvatus 2 op:
luennot 4 h, harjoitukset 10 h, itsenäinen työskentely
38 h, kirjatentti 2 h
Osa 2. Matematiikkakasvatus 1 op:
luennot 2 h, harjoitukset 8 h, itsenäinen työskentely
17 h
Osa 3. Mediakulttuurit 2 op:
luennot 10 h, harjoitukset 6 h, itsenäinen työskentely 38 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Ympäristökasvatus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. WSOY.

Brunton, P. & Thornton, L. 2010. Science in the Early Years. Building Firm Foundations from Birth to Five.

Hujala, E. & Turja, L. (toim.). 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Bookwell. Sivut 3 - 38 ja 179 - 218.

Parikka-Nihti, M. 2011. Pieniä puroja. Lasten keskus.

Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa. Juva: Bookwell.

Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Yliopistopaino. Sivut 56 – 65. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentti tai harjoitustyö.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen harjoituksiin sekä luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Tenttikirjallisuudesta on lukupolkuvaihtoehtoja.

Matematiikkakasvatus  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kajetski, T. & Salminen, M. 2009. Matikasta moneksi. Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. 1. painos. Lasten Keskus.

Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.). 2004.  Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: Yliopistopaino. Sivut 198 - 240, 274 - 300.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Luentojen ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin.

Mediakulttuurit  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Gaudeamus.

Pentikäinen, L., Ruhala, A. & Niinistö, H. (toim.). 2007. Mediametkaa! Osa 2 – Kasvattajan matkaopas lasten mediamaailmaan. Gummerus.

Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa. Stakes ja Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke 2008. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/documents/732587/741077/ mediakasvatus_varhaiskasvatuksessa.pdf

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Essee tai mediaprojekti.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä esseen tai mediaprojektin hyväksyttävä suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta