x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

OSA 1. Kielen kehitys (3 op)
Opiskelija
- tuntee lapsen kielenkehityksen piirteet
- osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä monikielellisissä yhteisöissä
- tuntee luku- ja kirjoitustaidon omaksumisen vaiheet ja niiden opettamisen keskeiset menetelmät
- osaa tukea lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimista

OSA 2. Lastenkirjallisuus ja draama (2 op)
Opiskelija
- tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja ymmärtää sen piirteet taiteenlajina
- osaa toteuttaa kirjallisuuskasvatusta kasvatusyhteisöissä
- osaa toteuttaa draamakasvatusta

Sisältö

OSA 1. Kielen kehitys (3 op)
Opintojaksolla perehdytään lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen sekä niiden tukemiseen monikielistyvissä kasvatusyhteisössä. Lisäksi jaksolla käsitellään keskeisimpiä lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen tukemisen näkökulmasta.

OSA 2. Lastenkirjallisuus ja draama (2 op)
Opintojaksolla perehdytään lastenkirjallisuuden eri lajeihin ja käsitellään kirjallisuuskasvatuksen lähtökohtia varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 89 t 0 t
Lukupiiri 4 t 0 t
Kirjatentti 2 t 0 t

Osa 1. Kielen kehitys
Luennot 14 h
Pienryhmäopetus 10 h
Itsenäinen työskentely 55 h
Kirjatentti 2 h

Osa 2. Lastenkirjallisuus ja draama
Luennot 6 h
Pienryhmäopetus 10 h
Lukupiiri 4 h
Itsenäinen työskentely 34 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kielen kehitys  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Nurmilaakso, M. & Välimäki, A.-L. (toim.). 2011. Lapsi ja kieli. Kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Opas 13. Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Unigrafia Oy – Yliopistopaino. Verkossa osoitteessa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80046/d9e0eb99-ef75-4704-a185-14aa8cbf9366.pdf?sequence=1
Lerkkanen, M-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Oppimateriaalit. WSOY.
Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Esikielellinen vuorovaikutus ja kommunikaatio. PS-kustannus. Sivut 20 - 100, 275 – 291.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Kirjallinen kuulustelu.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: luennot ja kirjallisuus tentitään.

Lastenkirjallisuus ja draama  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Baric´, M. 2009. Nukketeatteri taidekasvatuksen ja leikin välineenä. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Sivut 36 – 39. Verkossa osoitteessa:
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Suojala, M. & Karjalainen, M. (toim.). 2001. Avaa lastenkirja! Johdatus lastenkirjallisuuteen ja sen käyttöön. Lasten keskus.
Toivanen, T. 2009. Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Sivut 30 – 39. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Toivanen, T. 2010. Kasvuun! Draamakasvatusta 1 – 8-vuotiaille. 1. painos. WSOYpro.

Lastenkirjallisuutta ja artikkeleja sopimuksen mukaisesti.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Lukupiirityöskentely ja projekti.

Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistutaan aktiivisesti pienryhmäopetukseen. Osallistutaan aktiivisesti projektin suunnittelemiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja  reflektointiin. Oheiskirjallisuus on käytössä projektin jokaisessa vaiheessa. Lukupiirityöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta