x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOK1 Visuaalisen kulttuurin teoria 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Yleiskuvaus

Visuaalinen kulttuuri sisältää työpajaopintoja, kirjallisuusseminaarin sekä Aalto-yliopiston, Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston opiskelijoille suunnatun opintojakson "Taiteidenvälistä akateemista keskustelua" (3 op).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä omaan taideopettajuuteen liittyvän identiteettinsä ja tunnistavat käsitystensä suhteen yleiseen identiteettikeskusteluun.
- tuntee taideperustaisen tutkimisen keskeiset käsitteet ja menetelmät
- osaa tarkastella omaa kuvallista ilmaisuaan suhteessa taideperustaiseen tutkimiseen.
- osaa määritellä suhteensa kuvataiteesta ja visuaalisesta kulttuurikasvatuksesta käytävään keskusteluun.

Sisältö

Opintojaksolla
- pohditaan taideopettajan identiteettiä visuaalisesti ja narratiivisesti.
- tutustutaan taideperustaisen tutkimisen erilaisiin muotoihin ja menetelmiin.
- omaksutaan taideperustaisen tutkimisen hermeneuttinen ja fenomenologinen luonne sekä pohditaan taideperustaisen tutkimisen suhdetta kasvatustieteiden tutkimusmenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 186 t 16 t
Seminaari 10 t 0 t
Lukupiiri 12 t 12 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja pienryhmätyöskentely  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
lukupiiri ja essee  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuvataidetta vai visuaalista kulttuurikasvatusta?

Eisner, E. W. 2002. The Arts and the Creation of Mind. Yale university press.

Gardner, H. 1991. Art Education and Human Development. Oxford University Press.

Pohjakallio, P. 2005. Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut.

Hermeneutiikka ja fenomenologia

Gadamer, H-G. 2004.  Hermeneutiikka. Vastapaino.

Varto, J. 2001. Kauneuden taito. Tampere university press.

Klemola, T. 2005. Taidon filosofia - filosofin taito. Tampere University Press.

Parviainen, J. 2006. Meduusan liike. Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Gaudeamus.

Taideperustainen tutkimus

Hannula, M., Suoranta, J. & Vaden, T. 2005.  Otsikko uusiksi. Niin&näin.

Pullinen, J. 2003. Mestarin käden jäljillä. Kuvallinen dialogi filosofisen hermeneutiikan näkökulmasta.

Lisäksi yksi Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulussa tehty taiteellinen lopputyö

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta