x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR6 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää leikin merkityksen lapsen varhaisvuosien kehitystä ohjaavana ja keskeisenä lapsen toimintana
- hallitsee keskeiset leikin teoriat ja leikin kehityksen vaiheet
- ymmärtää leikin oppimisen sisältönä ja kontekstina
- osaa ohjata ja käyttää leikkiä pedagogisena menetelmänä.
Edellisten lisäksi monialaisia erikoistumisopintoja suorittava opiskelija
- tuntee esi- ja kouluikäisten lasten leikkikulttuuria ja kouluikäisten leikkiä.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan leikkiä kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin leikkiympäristöihin ja perehtyvät leikin havainnointiin, suunnitteluun ja ohjaukseen sekä juonelliseen oppimiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmätyöskentely 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 105 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Ryhmätyöskentely sisältää leikkipäivän toteutuksen. Itsenäinen työskentely sisältää leikin ohjaamisen päiväkodissa 14 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja leikin ohjauksen projektin hyväksytty suorittaminen, joka sisältää projektin esittelyn, opiskelijan itsearvioinnin ja ryhmäarvioinnin. Tentitään luennot ja kirjallisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Leikin ohjauksen projektin hyväksytty suorittaminen. Opintojakson arvosana määräytyy tentin arvioinnin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Van Hoorn, J., Nourot, P.M., Scales, B. & Award, K.R. 2003. Play at the center of curriculum. Merrill: Prentice Hall.  4. painos. Sovittavin osin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta