x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR8 Lapset kehittyvinä ja sosiaalisina toimijoina varhaiskasvatuksessa 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee erilaisia kehitysteorioita ja osaa tarkastella niiden lapsi- ja kehityskäsityksiä varhaiskasvatuksen näkökulmasta
- ymmärtää lasten vertaisryhmien, osallisuuden ja toimijuuden ilmiöitä ja niiden merkityksen ryhmän ohjauksessa
- osaa hyödyntää lasten havainnoinnin ja haastattelun kautta saamaansa ymmärrystä pedagogisessa suunnittelussa ja varhaiskasvatuksen tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan lasten kehitystä ja lasten sosiaalista toimijuutta yksittäisen lapsen ja lasten yhteisöjen toiminnan kontekstista. Lisäksi jaksolla perehdytään pedagogiseen toimintaan osallisuuden näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 107 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää jakson kirjallisuutta hyödyntävien kirjallisten tehtävien laatimisen sekä havainnointitehtävän.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin liittyen itsenäisten tehtävien toteuttaminen. Jakson kirjallisuutta hyödyntävien kirjallisten tehtävien laatiminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kirjallisten tehtävien arvioinnin keskiarvosta. Kummatkin kirjalliset tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alanen, L. & Karila, K. (toim.). 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Vastapaino. Sivut 89–248.
Heikka, J., Fonsén, E., Elo, J. & Leinonen, J. (toim.). 2014. Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Suomen Varhaiskasvatus ry. Sovittavin osin.
Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M. Nummenmaa, AR. & Rasku-Puttonen, H. (toim.). 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Vastapaino. Sivut 147–223. 
Miller, P. 2011. Theories of Developmental Psychology. Worth.

Lisäksi erikseen sovittavia ajankohtaisia artikkeleita. 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta