x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR4 Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää kasvatuksen yhteisöllisen luonteen ammatillisessa toiminnassa
-osaa analysoida ja kehittää kasvatusyhteisön toimintaa ja sen kulttuurisia käytäntöjä
-ymmärtää moniammatillisten työyhteisöjen ja verkostojen toimintaa oman asiantuntijuutensa tunnistaen
-osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa vanhempien ja työyhteisön kanssa ammatillisen keskustelun periaatteiden mukaisesti

Sisältö

Jaksolla perehdytään kasvatusyhteisöjen toimintaan erityisesti aikuisten välisen yhteistyön näkökulmasta. Tarkastelun kohteina ovat yhteisöjen historiallisesti muotoutuneet kulttuuriset käytännöt. Jaksolla tarkastellaan ammatillisten vuorovaikutussuhteiden muodostumista ja kehitetään kasvatusvuorovaikutuksen vaatimaa ammatillista osaamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Pienryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 107 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosana määräytyy harjoitustyön arvioinnin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.). 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Vastapaino. Sovittavin osin.

Nummenmaa. A.R. & Karila, K. 2011. Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa. WSOY.

Lisäksi erikseen sovittavia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta