x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAR11 Musiikkikasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KASVAR11 Musiikkikasvatus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää musiikin ja musiikkikasvatuksen merkityksen lapsen kokonaiskehityksessä ja lapsen oppimisedellytyksiä edistävänä kasvatustoimintana
-osaa käyttää musiikin ja musiikkikasvatuksen peruskäsitteitä ja -sisältöalueita
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista musiikkikasvatusta
-osaa luoda sellaisen musiikillisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa lasten esteettisten peruskokemusten syntymisen ja luo edellytykset lasten musiikillisiin elämyksiin ja tunne-elämän kehittymiseen
- osaa hyödyntää soitossaan musiikin perusilmiöitä ja musisoinnin peruskäytänteitä sekä tuottaa omia luovia ratkaisujaan

Sisältö

Musiikin perusteet (1 op): perehdytään musiikin luku- ja kirjoitustaidon alkeisiin sekä niiden pedagogiseen soveltamiseen.

Varhaisiän musiikkikasvatus (2 op): tarkastellaan lapsen musiikillista kehitystä, musiikkikasvatuksen merkitystä lapsen kehityksessä ja ilmaisussa sekä tutustutaan musiikkikasvatuksen sisältöalueisiin ja työtapoihin. Samoin perehdytään havainnointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin musiikkikasvatuksessa.

Eheyttävä musiikkikasvatus (1 op): suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan monitaiteinen tapahtuma.

Musisointi (1 op): prosessoidaan oman toiminnan kautta musiikin ja musisoinnin ilmiöitä ja käytänteitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t
Harjoitukset 34 t 0 t

Musiikin perusteet: luennot 6 t, harjoitukset 6 t
Varhaisiän musiikkikasvatus: luennot 8 t, harjoitukset 14 t
Eheyttävä musiikkikasvatus: luennot 4 t, harjoitukset 4 t

Näiden itsenäiseen työhön liittyy mm. ryhmässä tehtävää työskentelyä, esityksiä ja vierailukäyntejä.

Musisointi: kontaktiopetusta 10 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Musiikin perusteet  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Varhaisiän musiikkikasvatus  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Eheyttävä musiikkikasvatus  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Musisointi   Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ruokonen, I. 2009. Musiikillista oppimisympäristöä luomaan. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A.-L. Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Opas 3. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 22 - 29. Verkossa osoitteessa http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Ruokonen, I. 2011. Lapsen musiikillinen maailma. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 122 - 135.

Ajankohtaisia artikkeleita ja muuta materiaalia, esim.

Rantala, K. 2014. Narratiivisuus musiikkikasvatuksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1913. Soveltuvin osin. Verkossa osoitteessa http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95022/978-951-44-9395-9.pdf?sequence=1

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden tiedekunta