x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTTS13 TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Jakson jälkeen opiskelija osaa verrata tulevaisuuden-tutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita omaan tutkimuksensa soveltuvia menetelmiä.

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luennot 7*3 t, viikottaiset oppimistehtävät oppimisympäristö Moodlessa sekä raaliaikaisen Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut ja verkkopohjaisen tutkimustyökalun opettaminen, sisältäen: lähiopetus 21 t, viikoittaiset oppimistehtävät oppimisympäristö Moodlessa (6 kpl) sekä Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden valtakunnallisten ryhmien kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere

2. Sähköinen artikkelikokoelma oppimisympäristö Moodlessa

3. Kurssin aikana jaettava muu kirjallinen aineisto

Lisätietoja

www.tvanet.fi . Kevätlukukauden I periodi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu