x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA90 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (taloustiede) 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen yliopistonlehtorit ja yliopisto-opettajat, ks. opetusohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa tuntevansa taloustieteen keskeisen oppisisällön ja osaavansa itsenäisesti soveltaa oppimaansa kirjallisessa ja suullisessa muodossa.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan seminaarissa, jossa opetetaan ja ohjataan tutkielman tekemistä sekä sen vaiheiden esittelyä ja kommentointia. Seminaari sisältää myös tieteellisen kirjoittamisen ja taulukkolaskennan opetusta. Lisäksi suoritukseen sisältyy kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus.

Tutkielma on taloustieteellisestä aiheesta äidinkielellä kirjoitettu pienimuotoinen (n. 25 sivua) tutkimusraportti. Työn valmistuttua annetaan kypsyysnäyte, joka tarkastetaan sekä sisällön että äidinkielen kannalta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kandidaattiseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Kandidaatin tutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Taloustieteen kandidaattiseminaari alkaa joka lukuvuoden 2. periodilla ja kestää 4. periodin loppuun, jolloin myös kandidaatin tutkielman tulee olla valmis.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu