x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA23 Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 10 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erot kirjanpidollisen ja verotuksellisen tuloksensuunnittelun välillä ja osaa analysoida ja ratkaista tavanomaisia tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä jaksotus- ja arvostusongelmia sekä arvioida, miten tehty ratkaisu vaikuttaa tilinpäätösinformaatioon.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotuskysymykset; Tilinpäätössuunnittelu verotusnäkökohdat huomioon ottaen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t
Harjoitukset 0 t 12 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia, sekä tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Ihantola - Leppänen - Kuhanen: Yrityksen kirjanpidon perusteet ja sovellusharjoitukset, Gaudeamus, uusin painos.  Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  2. Leppiniemi - Walden: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, Talentum Fokus, viimeisin päivitys. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
  3. Luentomateriaali opintojakson kotisivuilla
  4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu