x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Hallintotieteiden metodologian yliopistonlehtori, opintosuuntien yliopisto-opettajat
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
HALTVA12 Tutkimuspraktikum 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakso tuottaa opiskelijalle tutkimus- ja argumentointivalmiuksia sekä asiantuntijatyössä tarvittavia tutkimustiedon hyödyntämisen taitoja hallintotieteiden teemoissa. Opintojaksolla perehdytään tutkimusprosessiin, tutkimusmenetelmiin, ongelmanasetteluihin, analyyttiseen ajatteluun, tulosten arviointiin ja raportointiin. Opintojakso yhdistää hallintotieteiden opintosuuntien sisältökysymyksiä tutkimus- ja analyysitaitoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija saa perusvalmiudet tutkimusprosessin itsenäiseen läpiviemiseen ja oppii hyödyntämään ja arvioimaan muiden tuottamaa tietoa. Opiskelija oppii laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen perusperiaatteet ja oppii lisäksi näkemään ryhmä- ja seminaarityöskentelytaitojen merkityksen osana akateemista asiantuntijuutta.

Sisältö

Opiskelijat määrittelevät pienryhmissä sisällöllisesti mielekkään tutkimustehtävän ja toteuttavat sen käytännössä. Laadullisessa osiossa empiirinen aineisto kerätään haastatteluilla ja määrällisessä osiossa lomaketutkimuksella tai toteutetaan valmiilla tilastoaineistoilla. Opintojakson aikana opiskelijat vievät läpi tutkimusprosessin tutkimustehtävän määrityksestä ja rajauksesta aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin, tulosten esittämiseen ja tieteelliseen raportointiin. Keskeistä on näiden vaiheiden hahmottaminen osana koko tutkimusprosessia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Ryhmätyöskentely 100 t 0 t

Opintojakso kestää kaksi periodia ja se toteutetaan sekä syys- että kevätlukukaudella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakso koostuu yleisluennoista, menetelmäharjoituksista ja seminaarityöskentelystä sekä pienryhmissä toteuttavasta harjoitustyöstä. Kontaktiopetukseen osallistumisen lisäksi opintojaksoon sisältyy itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
2. vuosi kevätlukukausi tai 3. vuosi syyslukukausi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu