x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA44 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vastikkeettomia saantoja koskevan yksityisoikeudellisen ja vero-oikeudellisen sääntelyn. Opiskelija osaa soveltaa perintö- ja lahjaverolain säännöksiä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee varainsiirtoverotusta koskevan sääntelyn ja osaa soveltaa varainsiirtoverolain säännöksiä käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee perintö- ja lahjaverotuksen ja varainsiirtoverotuksen kansainväliset liittymät.

Sisältö

1. Avioliittoa, perintöä ja testamenttia koskeva yksityisoikeudellinen sääntely
2. Perintöverotus
? verovelvollisuus
? varat ja velat ja niiden arvostaminen
? veron määrä
3. Lahjaverotus
4. Yritysvarallisuuden erityiskysymykset
5. Tyypilliset verosuunnittelutilanteet
6. Kansainvälinen perintö- ja lahjaverotus
7. Varainsiirtoverotus
8. Muutoksenhaku- ja menettelysäännökset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo - Puronen, Pertti - Räbinä, Timo: Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset, 2016, luvut I-V.

2. Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu, 2009, tai uudempi painos.

3. Räbinä, Timo - Myllymäki, Janne: Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus 2016, luku II.

4. Mahdollinen muu opettajan luennoilla ilmoittama aineisto.

5. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

•    Perintö- ja lahjaverolaki, 378/40, Ve 401
•    Perintökaari, 40/65, Ve 402
•    Avioliittolaki, 234/29, Si 201
•    Varainsiirtoverolaki, 931/96, Ve 406

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu