x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAA14 Yhteiskunnalliset kiistat ja niiden hallinta 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan professori, aluetieteen professori,
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Opintojakso esittelee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen ja aluetieteen lähestymistapoja politisoitumisen ja konfliktien dynamiikkaan. Alan tutkimusteorioita esitellään soveltaen niitä ajankohtaisten alueellisten ja ympäristökonfliktitapausten tulkintaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän tuntee näihin liittyvät alue- ja ympäristötutkimuksen ajankohtaiset teoriasuuntaukset ja ymmärtää teoriat ja käsitteet tutkimusta jäsentävinä työvälineinä. Opiskelija hahmottaa tiedon eri muotojen moninaiset roolit ympäristöpoliittisten prosessien ja alueellisten kiistojen yhteydessä. Hän osaa myös argumentoida konflikteihin liittyvien käsitteellisten lähestymistapojen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla esiteltäviä käsitteellisiä näkökulmia ovat poliittisten prosessien ja konfliktidynamiikan erittely; kehysanalyysi merkityskamppailujen analysoinnissa; julkinen tila, poliittinen toimijuus ja politiikan kontekstit; kamppailu luonnon ja alueiden käytön oikeudenmukaisuudesta; sekä toimijaverkkoteoria näkökulmana yhteiskunnan ja luonnon yhteyteen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

Nolon, Sean & Ferguson, Ona & Field, Pat (2013). Land in Conflict : Managing and Resolving Land Use Disputes. Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy.
http://site.ebrary.com/lib/tampere/reader.action?docID=10878375&ppg=1

Nielsen, Kurt Aagaard & Elling, Bo & Figueroa, Maria (eds.) (2010). New Agenda for Sustainability. Farnham: Ashgate.
http://site.ebrary.com/lib/tampere/detail.action?docID=10404116&p00=environmental+policy

Nämä voi suorittaa esseenä, jonka aiheesta sovitaan kurssin vastuuopettajien kanssa:

Book essay 5 op

The student should contact the teachers responsible for the course to agree on a thematic topic from which to write the essay. The essay is not simply a summary of the books' content but rather a text that uses the books to reflect on the chosen topic. Additional sources can be used and all sources should be mentioned both in the text (in-text citations) and in the list of refecences at the end of the essay. The essay should also contain a table of contents. Subtitles can be chosen freely but this basic structure should be followed:
1) Introduction (describing and explaining the essay's topic and viewpoint)
2) The substantive contents of the essay
3) Discussion (describing the essay's conclusions in reference to the books)
The volume of the essay is 12-15 pages (Times 12 pt or similar font, spacing 1½)

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Suoritustapa tarjolla tutkinto-opiskelijoille vain poikkeustapauksissa.

Suoritus koostuu artikkeliväittelyistä ja luentotentistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu