x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASSG Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASSG1 Pro gradu -seminaari 5 op
JA
KASSG2 Pro gradu -tutkielma 35 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimuksen ja hallitsemaan tutkimusprosessia
- oppii keskustelemaan tieteellisestä tutkimuksesta ja arvioimaan sitä
- oppii syventymään johonkin kasvatustieteelliseen ilmiöön
- oppii rajaamaan tarkasteltavan ilmiön, muodostamaan tutkimuskysymyksen ja laatimaan aiheesta itsenäisen teoreettisen tai empiirisen tutkielman
- oppii osoittamaan tutkielman avulla perehtyneisyytensä tiettyyn tutkimusalaan ja tutkimusmenetelmiin
- oppii osoittamaan tutkielman avulla valmiutensa tutkimusaiheen tieteelliseen käsittelyyn ja raportointiin

Sisältö

Pro gradu-seminaarissa opiskelija laatii ja esittää tutkimussuunnitelmansa, työn edistyessä tiedonhankintamenetelmänsä ja aineistonkeruu- ja analyysisuunnitelmansa sekä lopuksi esittelee tutkimustuloksiaan ja valmistuneen tutkimuksen. Opiskelijat osallistuvat seminaarissa toistensa tutkimussuunnitelmien arviointiin ja keskusteluun tutkimustehtävän ja ongelmanasettamisesta, tutkimuksen tieteenfilosofisista ja metodologisista lähtökohdista, tutkimusmenetelmien valinnoista, tutkimuseettisistä kysymyksistä sekä perehtyvät tieteenalalla käytävään tieteelliseen keskusteluun. Opintokokonaisuuden aikana opiskelija laatii itsenäisen, kasvatustieteelliseen ilmiöön kohdistuvan tutkimuksen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 30 t 0 t

Seminaarityöskentelyn kesto on 2 lukukautta sovittavan aikataulun mukaan. Seminaarityöskentelyn voi aloittaa sekä syksyllä että keväällä.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Pro gradu -seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Työskentelyvaihe I  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielman aihe on tunnistettu ja se on muotoiltu mielekkääksi tutkimuskysymykseksi. Työn etenemisestä ja aikataulusta on selvä tutkimussuunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan relevantin tutkimuskirjallisuuden. Työn mahdollinen empiirinen aineisto ja käytettävät analyysimenetelmät on määritelty.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Työskentelyvaihe II  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan ja tämä on todennettu ohjauskeskusteluissa ja seminaarityöskentelyssä. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus ja viitekehys ovat tarkentuneet. Mahdollinen aineiston kerääminen on edistynyt ja aineiston analyysista on kirjoitettu ensimmäisiä tulkintoja.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Tutkielman valmistuminen  Tutkielma / opinnäytetyö  20 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tutkielma on jätetty julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan kypsyyskokeen. Tutkielma on tarkistettu plagiaatintarkistusjärjestelmän kautta. Tutkielma arvostellaan.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tampereen yliopiston opintojen arviointisäännön 29 §:n mukaisesti kypsyysnäyte on joko essee tai opinnäytteen tiivistelmä. Kun kypsyysnäytteen sisältö ja kieliasu arvioidaan, kypsyysnäyte on opiskelijan opinnäytteeseen pohjautuva essee. Essee suoritetaan sähköisenä tenttinä, tieteenalayksikön yleisenä tenttipäivänä tai muuna mahdollisesti erikseen sovittuna ajankohtana. Kun kypsyysnäytteellä tarkastetaan vain sisältö, pääsääntöisesti opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. Tiivistelmä kirjoitetaan tällöin koulusivistyskielellä ja opinnäytteen ollessa muun kielinen opinnäytteen kielellä.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

A maturity test based on the thesis is compulsory for all degree students and is taken after the completion of the thesis. Students with Finnish/Swedish as the language of their elementary school education will write the essay in Finnish/Swedish accordingly. If the language of a student’s elementary school education is not Finnish/Swedish, the maturity test is taken in English.

The maturity test is a written examination taken as a general examination or as an electronic exam. The main aim of the maturity test is to demonstrate conversance with the topic of the thesis and, when necessary, language proficiency.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi opinnäytetyö tarkistetaan ohjaajan toimesta 1.8.2015 jälkeen Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö