x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASPUHS6 Puhe ja ääni tieteellisen tutkimuksen kohteena 10 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee puheen ja äänen tutkimuksen keskeiset metodologiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät
- tuntee puheen ja äänen tutkimuksen keskeiset teema-alueet ja kansainväliset tieteelliset aikakausilehdet sekä tutkimusprosessiin liittyvät eettiset kysymykset
- osaa hakea tutkimustietoa sekä lukea ja referoida alan tieteellisiä artikkeleja yhdistäen niitä oman tutkimusaiheen teoriaperustaksi selkeästi ja johdonmukaisesti
- osaa käyttää keskeisiä akustisia, instrumentaalisia ja perkeptuaalisia puheen ja äänen tutkimusmenetelmiä
- osaa laatia oman tutkimusperustaisen, tieteellisen artikkelin muotoisen kirjallisen työn opintojakson aikana tutkimastaan aiheesta sekä esitellä sen suullisesti opintojakson loppukonferenssissa

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan analyysidemonstraatioiden ja kirjallisuuden avulla puheen ja puhe- sekä lauluäänen akustisiin perusteisiin, keskeisiin instrumentaalisiin puheteknisen suorituskyvyn mittausmenetelmiin sekä kuulemiseen, kuulohavaitsemiseen ja puheen ja äänen analysoinnissa käytettyihin kuulonvaraisiin menetelmiin. Tehdään pienimuotoinen tieteellisiin artikkeleihin ja omaan kokeelliseen tutkimukseen perustuva harjoitustyö puheesta tai laulusta, ja esitellään se kongressiesitelmän tapaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Lisäksi analyysiharjoitukset 24 h ja ohjattu itsenäinen laboratoriotyöskentely 99 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, ja kirjallinen ja suullinen harjoitustyö puheen ja äänen tutkimukseen liittyvästä aiheesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soveltuvin osin esim.

Suomi, K. 1990. Johdatusta puheen akustiikkaan. Oulun yliopisto.
Titze, IR. 2000 (tai uudempi). Principles of voice production. National Centre for Voice and Speech.
Raphael, L., Borden, G. & Harris, K. 2003 (tai uudempi). Speech Science Primer. Lippincott Williams & Wilkins. 
Moore, B. C. J. 2013. An Introduction to the Psychology of hearing. Elsevier Academic Press. 6.ed.
Jauhiainen, T. 2008. Audiologia. Duodecim.   
Laver, J. 1980 (tai uusintapainos 2009). The phonetic description of voice quality. Cambridge University Press. 
Tieteellisiä artikkeleita sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö