x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASPUHA4 Puheen ja äänen kulttuurinen ja ammatillinen variaatio 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää puheen ja äänen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä piirteitä ja kulttuurisia eroja niissä
- osaa analysoida eri ammattien puheelle ja äänenkäytölle asettamia vaatimuksia ja niiden kulttuurisia eroja
- tunnistaa eri puhumisympäristöjen äänelle aiheuttamia riskitekijöitä ja tuntee erilaisia keinoja ennaltaehkäistä näihin liittyviä ääniongelmia.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan puheen ja äänen yksilöllisiä ja yhteisöllisiä piirteitä ja kulttuurisia eroja niissä sekä eri ammatteihin liittyviä puheen ja äänen piirteiden vaatimuksia niin äänen kuuluvuuden, kestävyyden kuin puheilmaisun kannalta. Tarkastelun apuna käytetään kirjallisuutta sekä havainnoiden ja haastattelemalla saatavaa materiaalia.
Opintojaksolla on mahdollista eriyttää eri ammattien/kulttuurien puheeseen ja ääneen (esim. opettajan puhe ja ääni).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 111 t 0 t

Toteutustapa vaihtelee.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, itsenäinen materiaalinkeruu, kirjallinen raportti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kirjallinen raportti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava kirjallisuus, jossa mahdollisuus suuntautua eri teema-alueille.

Opettajan puhe, esim.
Martin, S. & Darnley, L. 2004. Teaching voice. Whurr.
Jonsdottir, V. 2003. The voice – an occupational tool. Tampereen yliopisto. Verkossa osoitteessa: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67327/951-44-5804-4.pdf?sequence=1 
Ilomäki, I. 2008. Opettajien ääneen liittyvä työhyvinvointi ja äänikoulutuksen vaikutukset. Tampereen yliopisto. Verkossa osoitteessa: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66411/978-951-44-7553-5.pdf?sequence=1  
Leppänen, K. 2012. Naisen ääni - manuaalisen käsittelyn ja äänenkäyttöön liittyvän luennon vaikutukset opettajien äänihyvinvointiin. Tampereen yliopisto.  Verkossa osoitteessa: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66858/978-951-44-8697-5.pdf?sequence=1.
Kankare, E. 2014. Elektroglottografia (EGG) äänen laadun tutkimuksessa funktionaalisesti terveäänisillä puhujilla - Vertaileva tutkimus EGG:n sekä akustisen, perkeptuaalisen ja laryngoskopiatutkimuksen välillä lastentarhanopettajilla. Tampereen yliopisto. Verkossa osoitteessa: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95376/978-951-44-9457-4.pdf?sequence=1

Lauluääni, esim.
Seidner, W. & Wendler, J. 1997. Die Sängerstimme. Henschel.
Bunch, M. 2009. Dynamics of the Singing Voice. Springer.
Zangger Borch, D. 2005 (tai uudempi). Stora sångguiden. Notfabriken.
Artikkeleja sopimuksen mukaan 

Näyttelijän puhe ja ääni, esim.
Rodenburg, P. 1992 (tai uudempi). The right to speak: Working with the Voice. Methuen.  Machlin, E. 1992. Speech for the Stage. Routledge.
Martin, J. 1991 (tai uudempi). Voice in modern theatre. Routledge.
Syrjä, T. 2007. Vieras kieli suussa. Vieraalla kielellä näyttelemisen ulottuvuuksia näyttelijäopiskelijan äänessä, puheessa ja kehossa. Tampereen yliopisto. Verkossa osoitteessa: //acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7116-2.pdf

TV- tai radiopuhe, esim.
Scannell, P. (toim.). 1991. Broad-cast talk. Sage.
Valo, M. 1994. Käsitykset ja vaikutelmat äänestä. Kuuntelijoiden arviointia radiopuhujien äänellisistä ominaisuuksista. Jyväskylän yliopisto.
Artikkeleja sopimuksen mukaan. 

Vapaasti valittavan työntekijäryhmän puhe ja ääni (esim. tulkit, asiakaspalvelutyöntekijät jne.)
Kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Kulttuurinen variaatio, esim.
Scherer, K.R. & Giles, H. (toim.). 1979. Social markers in speech. Cambridge University Press.
Izdebski, K. (toim.). 2008. Emotions in the human voice. Vol.1, Foundations. Plural. Biemans, M. 2000. Gender variation in voice quality. LOT. Verkossa osoitteessa http://www.lotpublications.nl/publish/articles/000035/bookpart.pdf

Tieteellisiä artikkeleita sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö