x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS13 Terveysviestintä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Maija Gerlander

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee terveysviestinnän lähtökohdat, keskeiset tutkimuskohteet ja keskeiset käsitteet. Hän ymmärtää viestinnän merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä erilaisissa vuorovaikutussuhteissa (esim. asiakkaan kohtaaminen, mediayhteistyö, kriisiviestintä) ja osaa analysoida ja arvioida terveysviestinnän soveltamismahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa toteuttaa ja kehittää terveysviestintää tarkoituksenmukaisesti eri kohderyhmille (yksilö, ryhmä, organisaatio).

Sisältö

Terveysviestintä -tutkimuskohteena ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet, viestinnän yhteys terveyteen ja hyvinvointiin erilaisissa vuorovaikutussuhteissa, terveysviestinnän kehittäminen ja siinä tarvittava vuorovaikutusosaaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Thompson, T. (ed.) Handbook of health communication. Taylor & Francis e-Library, 2008

 

Oheiskirjallisuus:

Beach (ed.). Handbook of patient-provider interactions: raising and responding to concerns about life, illness, and disease. Hampton Press, 2013.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö