x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVTS2 Viestinnän ja median tutkimuksen metodologia 10 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVTS4 Tutkimuksen tekeminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia tapoja tutkia viestinnän ja median ilmiöitä (sanoja, kuvia, ääntä, esityksiä, vuorovaikutusta sekä näihin liittyviä tuotanto- ja käyttöprosesseja) sekä tunnistaa eri tutkimustapojen tietoteoreettisia ja tiedonsosiologisia lähtökohtia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt viestinnän ja median tutkimuksen metodologisiin otteisiin ja niitä koskevaan keskusteluun laaja-alaisesti, ja hänellä on käsitys tutkimuksen tekemisen eettisistä kysymyksistä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Sisältö

Opintojakson luento-osuudessa perehdytään viestinnän ja median tutkimukselle metodologisesti tyypillisiin piirteisiin, joita ovat esimerkiksi tutkimuksen monitieteisyys, käytännönläheisyys sekä kiinnostus nopeasti muuttuviin nykykulttuurin ilmiöihin. Työpajoissa opiskelija perehtyy erilaisiin tiedon tuottamisen tapoihin harjoitusten avulla. Luento ja työpajat tuotetaan eri oppiaineiden yhteistyönä. Työpajojen teemoja ovat esimerkiksi seuraavat: tutkija kentällä, mediaesitykset ja niiden multimodaalisuus, tilastollinen tutkimusote.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ja työpajoissa hyödynnetään opettajien osoittamalla tavalla mm. seuraavaa tutkimuskirjallisuutta:

Halla, J. et al. (toim).: Etiikkaa ihmistieteille. 2006

Juntunen & Mehtonen: Ihmistieteiden filosofiset perusteet. 1977/1982

Koivisto, J. & Thomas, P.: Mapping Communication and Media Research. 2010

Littlejohn, S. & Foss, K. (ed.): Encyclopedia of Communication Theory. (E-käsikirja). 2009

Loseke, D.: Methodological Thinking. Basic Principles of Social Research Design. 2013

Ronkainen, S. & al.: Tutkimuksen voimasanat. 2011

Artikkeleita esim. Media & Viestintä -lehdestä, Communication Theory -lehdestä ja Qualitative Communication Research lehdestä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö