x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS11 Johdanto tietokäytäntöjen tutkimukseen 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakso kohdistuu tietokäytäntöjen tutkimuksen keskeisiin tutkimuksellisiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin. Tiedon hakemiseen, arviointiin ja käyttöön liittyviä ilmiöitä tarkastellaan erilaisissa toiminnallisissa konteksteissa kuten vapaa-ajalla, työelämässä ja opiskelussa. Osallistujat perehtyvät aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen ja tutkimusaineistoihin. Erityisesti opintojakso sopii yksilöllisten ja yhteisöllisten tietokäytäntöjen aihepiiristä gradua suunnitteleville.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa arvioida kriittisesti tietokäytäntöjen tutkimuksen jäsennysten, esimerkiksi teoreettisten mallien vahvuuksia ja puutteita
- pystyy laatimaan analyyttisen katsauksen tutkimusjulkaisujen pohjalta ja selostamaan työnsä keskeiset tulokset seminaarissa
- osaa soveltaa tietokäytäntöjen tutkimuksen jäsennyksiä mm. pro gradu –tutkielman tarpeisiin

Sisältö

Luennot: Tietokäytäntöjen tutkimukselliset lähtökohdat ja alan tutkimustradition kehittyminen. Tiedontarpeiden, tiedonhankinnan, tiedonkäytön ja tiedon jakamisen piirteet työtehtävien suorittamisen ja opiskelun yhteydessä sekä arkielämän ei-ammatillisissa konteksteissa. Tehtäväperusteinen tiedonhaku, iInformaatiolukutaito, informaatiovuorovaikutus ja oppiminen tutkimuksen kohteena. Empiirisen tiedon keruu ja analyysi aihealueen tutkimuksessa.

Seminaari: Perehtyminen tutkimusjulkaisuihin ja niiden tulkintaan opiskelijan valitsemalla tietokäytäntöjen erikoistumisalueella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö