x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVA21 Uutisjournalismi 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Journalismin perusteet, Visuaalisen journalismin perusteet (Ei koske Journalistiikan maisteriopiskelijat II:n opiskelijoita.)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa uutisia erilaisiin julkaisukanaviin ja pystyy toimimaan erilaisissa rooleissa uutistoimituksen työyhteisössä. Hänelle muodostuu selkeä käsitys uutiskriteereistä, uutiseen liittyvästä tiedonhankinnasta ja -käsittelystä sekä uutisjutun rakenteista, ja hän ymmärtää uutisen erityispiirteet journalistisena juttutyyppinä. Opiskelija kykenee myös reflektoimaan omaa työtään ja antamaan palautetta muiden töistä.

Sisältö

Kurssilla opitaan monimediaista uutistyötä työskentelemällä toimittajakoulutuksen eri kanavissa (Utain, Radio Moreeni, Yliopisto-tv). Uutistyötä ideoidaan päivittäispalavereissa ja arvioidaan viikoittaisissa palautekeskusteluissa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Journalistiikan opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 40 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Toimitustyöhön osallistuminen ja itsenäinen työskentely.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Työn journalistinen laatu, vuorovaikutus toimituksessa ja kehittyminen opintojakson aikana.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Huovila: Toimittaja - tiedon etsijä ja vaikuttaja. WSOY, 2005 (s. 64-161).
  2. STT-Lehtikuvan tyylikirja: http://www.stt.fi/content/tyylikirja.
  3. Silverman (ed.): Verification handbook. A definitive guide to verifying digital content for emergency coverage. European Journalism Centre, i.v. http://verificationhandbook.com/

Muu oheiskirjallisuus osoitetaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö