x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASERIT3 Moniammatilliset oppimisyhteisöt 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää oppimisen yhteisöllisen luonteen
- tuntee varhaisen puuttumisen käsitteen ja tutustuu varhaisen puuttumisen interventioihin, hankkeisiin sekä perehtyy alan tutkimukseen
- ymmärtää moniammatillisuuden ja oppilashuollon merkityksen ja tavoitteet kasvatuksen ja oppimisen konteksteissa
- tuntee kodin sekä kasvatus- ja oppimisyhteisöjen yhteistyön muotoja ja käytännön sovelluksia
- tuntee tuen jatkumon prosessit ja ymmärtää siirtymävaiheiden tärkeyden oppimisen tukemisen näkökulmasta

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään varhaisen puuttumisen käsitteeseen, interventioihin ja hankkeisiin sekä keskeiseen alan tutkimukseen erityiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Jaksolla perehdytään lisäksi moniammatillisuuden merkitykseen sekä oppilashuoltoon koulun yhteistyöverkostoina. Kodin ja koulun yhteistyön muotoja ja käytänteitä tarkastellaan molempien osapuolten sekä yhteisöllisyyden näkökulmasta. Jaksolla tutustutaan tuen jatkumoon koulupolun eri vaiheissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 119 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen työ.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Juujärvi. S. 2006. Huolenpidon etiikka – moraalin toinen ääni. Katsaus Carol Gilliganin teorian pohjalta tehtyyn empiiriseen tutkimukseen. Psykologia 42 (6), 420 – 426. Verkossa osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/37045

Lapsiperheiden hyvinvointi. (2009). Toim. Lammi-Taskula, J., Karvonen, S. & Ahlström, S. THL. Verkossa osoitteessa: http://www.julkari.fi/handle/10024/80047.

tai:

McWilliam, R.A. 2010.  What Works for Special-Needs Learners: Working with Families of Young Children with Special Needs. NY: Guilford Press. Verkossa osoitteesta: http://helios.uta.fi:2082/lib/tampere/detail.action?docID=10356629&p00=what+works+special-needs+learners+working+families+young+children+special

Artikkelit sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö