x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASERIT1 Inklusiivinen pedagogiikka ja oppimisen tukeminen 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee kolmiportaisen tuen mallin ja osaa soveltaa sen muotoja tuen eri portailla joustavasti
- tietää eriyttämisen monipuoliset mahdollisuudet lapsen yksilöllisessä tukemisessa ja osaa hyödyntää siinä erilaisia opetusmenetelmiä ja -järjestelyjä
- tunnistaa erilaisia yksilöllisiä oppimisen orientaatioita
- tuntee yhteisopettajuuden ja samanaikaisopettajuuden mahdollisuudet ja ymmärtää niiden käyttämisen asiantuntijuutensa kautta

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kolmiportaisen tukimalliin pedagogisena työvälineenä oppilaan oppimisen tukemisessa. Jaksolla käsitellään monipuolisesti eriyttämistä sekä yhteis- ja samanaikaisopettajuutta. Tutustutaan erilaisiin oppimisen orientaatioihin osana lapsen yksilöllisyyttä ja sen tukemista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 120 t 0 t
Seminaari 15 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen, opintotehtävä ja kirjallisuustentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään seuraavat teokset:

Jones, C. A. 2004. Supporting Inclusion in the Early Years. McGraw-Hill Education. Verkossa osoitteessa: http://site.ebrary.com/lib/tampere/Doc?id=10409183

JA

Mitchell, D. 2014. What Really Works in Special and Inclusive Education. Using evidence-based teaching strategies. London: Routledge.

JA

Richard, R. & Howley, M. 2006. Practical Guide to Special Educational Needs in Inclusive Primary Classrooms. SAGE Publications Inc. 

Oheismateriaalia:
Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki. Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta. Opetus- ja kulttuuri-ministeriön julkaisuja 2014:2. Verkossa osoitteessa: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm02.pdf?lang=fi

Artikkelit sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö