x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE7.2 Eheyttävä musiikkikasvatus 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- käyttää musiikkiliikuntaa, kehollisuutta ja musiikkileikkejä luonnollisena osana musiikinopetusta
- arvioida ja käyttää teknologian mahdollisuuksia osana kokonaisvaltaista musiikkikasvatusta
- suunnitella ja toteuttaa soitinrakennuskokonaisuuden alakouluun
- soveltaa koskettimilla tavallisimpia neli- ja viisisointuja sekä tuottaa tyylinmukaista komppitaustaa mm. erilaisiin tanssirytmeihin.

Sisältö

Opinnoissa perehdytään musiikkiliikunnan käyttöön musiikkikasvatuksessa sekä opetellaan tanssipedagogiikkaa käytännön harjoitteiden avulla. Tutustutaan monipuolisesti musiikkileikkeihin sekä niiden ohjaamiseen. Perehdytään musiikkiteknologiaan ja sen sovelluksiin musiikinopetuksessa sekä arvioidaan teknologian mahdollisuuksia osana monipuolista musiikkikasvatusta. Suunnitellaan ja toteutetaan akustisen soittimen valmistuprosessi koulukäyttöön.
Kosketinsoitonopinnoissa perehdytään länsimaisen harmonian sointurakenteisiin ja integroidaan niitä erilaisiin säestystyyleihin valssista sambaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t
Harjoitukset 42 t 0 t

Musiikkiliikunta, tanssi ja musiikkileikit: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
Musiikkiteknologia: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
Soitinrakennus: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
Sointurakenteet ja säestystyylit koskettimilla: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 18 t, itsenäistä työskentelyä 34 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Musiikkiliikunta, tanssi ja musiikkileikit  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Musiikkiteknologia  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Soitinrakennus  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Sointurakenteet ja säestystyylit koskettimilla  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Juntunen, M-L., Perkiö, S. & Simola-Isaksson, I. 2010. Musiikkiliikunnan käsikirja 1 ja 2. WSOY.

Ojala, J. & Väkevä, L. (toim.) 2013. Säveltäjäksi kasvattaminen. Pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen. Opetushallitus.

Ruippo, M. 2000. Bändikamat. Opas bändilaitteiden käyttäjille. Vantaa: Idemco

Kurssimonisteet, verkkomateriaali, koulujen musiikin oppimateriaalisarjat

Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kasvatustieteiden yksikkö