x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE7.1 Musiikin tiedolliset valmiudet ja niiden soveltaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää kuuntelukasvatusta osana monipuolista musiikkikasvatusta
- analysoida suomalaisen kansanmusiikin, maailman musiikkikultuurien sekä länsimaisen taidemusiikin ominaispiirteitä sekä käyttää näitä opetuksessaan
- soveltaa säveltapailun perusteita pedagogisesti
- luoda puitteita luovan musiikin tuottamisen ja säveltämisen toteuttamiselle
- soveltaa koskettimilla länsimaista sävellajiharmoniaa itsenäisesti ja tuottaa sen perusteella sekä säestyksiä että omaa musiikkia.

Sisältö

Opinnoissa tutustutaan kuuntelukasvatuksen menetelmiin ja käyttömahdollisuuksiin musiikin opetuksessa. Syvennetään omia musiikillisia tiedollisia valmiuksia tutustuen suomalaiseen kansanmusiikkiin, maailman musiikkikulttuureihin ja länsimaiseen taidemusiikkiin kirjallisuuden, kuuntelunäytteiden sekä monipuolisen työskentelyn avulla. Sovelletaan tietoa opetustilanteissa. Perehdytään säveltapailun mahdollisuuksiin niin oman opetusmateriaalin tuottamisessa kuin osana musiikkikasvatusta musiikin luovan tuottamisen ja säveltämisen näkökulmasta.
Kosketinsoitossa perehdytään länsimaisen harmoniaopin tonaalisiin suhteisiin tavallisimmissa duuri- ja mollisävellajeissa sekä harmonian luovaan soveltamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Kuuntelukasvatus: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
Musiikkitieto:
- Suomalainen kansanmusiikki ja maailman musiikkikulttuurit 1 op: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
- Länsimainen taidemusiikki 1 op: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
- Säveltapailu alakoulussa 1 op: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
Harmonia ja improvisointi koskettimilla: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kuuntelukasvatus  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustehtävä

Musiikkitieto  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä tentti

Harmonia ja improvisointi koskettimilla  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Asplund, A. ym. 2006. Suomen musiikin historia: Kansanmusiikki. WSOY.

Natvig, M. 2002. Teaching Music History. Adlershot: Ashgate

Palas, R. 2002. Taidemusiikki tutuksi. Helsinki: Otava.

Titon, J.T. & Fujie, L. 2004. Worlds of music: An introduction to the music of the world´s peoples. Schirmer

Kurssimonisteet, verkkomateriaali ja koulujen musiikin oppimateriaalisarjat

Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö