x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK4030 Tutkielmaseminaari 2 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Anne Kallioniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Seminaarisarja, jossa opiskelijat esittävät pro gradu-tutkielmiensa kokeellisten tutkimusten suunnitelmia ja tuloksia. Seminaaritapaamisiin osallistuminen suositellaan aloitettavaksi jo ennen oman pro gradu-projektin aloittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää systemaattisen tiedonhankinnan taitojaan. Opiskelija vahvistaa aiempaa osaamistaan tieteellisen esitelmän pitämisen käytänteistä ja soveltaa niitä omien tutkimustulostensa esittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti tieteelliseen keskusteluun ja omaksuu tieteenalan käytänteet.

Opintojaksoon kuuluu kirjaston järjestämä "Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen, 4 h". Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehokkaasti hakea tietoa oman alansa keskeisistä tiedonlähteistä ja soveltaa systemaattisia tiedonhankintamenetelmiä omaan aiheeseensa.

Sisältö

Kurssin sisältö vaihtelee kulloinkin tehtävien pro gradu-tutkielmien mukaan. Kurssilla käsitellään tutkimusmenetelmiin, tulosten tulkintaan ja arviointiin liittyviä kysymyksiä sekä harjoitellaan tieteellisen keskustelun käymistä.

Kirjaston järjestämän "Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen" kurssin sisältönä on tieteellisen tiedonhankinnan prosessi, oman tieteenalan tiedonlähteiden tuntemuksen syventäminen ja tärkeimpien tiedonlähteiden päivitys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kurssin aikana opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaaritapaamisiin, pitää suullisen esityksen oman pro gradu-projektinsa tutkimussuunnitelmasta sekä tutkimuksen valmistuttua sen tuloksista. Osallistuminen kirjaston järjestämään tiedonhankintaopetukseen on pakollista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech