x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA10 Testimenetelmien perusteet ja ammattietiikka 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa ennen psykologian syventäviin opintoihin siirtymistä. Suositellaan jaksojen PSYA1-PSYA7 suorittamista edeltävinä opintoina.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää psykologisten testien laatimisen, esittämisen ja tulkinnan perusperiaatteet. Hän tuntee tärkeimmät Suomessa käytettävät psykologiset kyky-, persoonallisuus- ja neuropsykologiset testit sekä työelämän arviointimenetelmiä ja niiden käyttötarkoitukset. Hän tuntee myös psykologityön ammattieettiset periaatteet, ammattia säätelevät lait ja muut säädökset.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään psykologisten testien laatimiseen, esittämiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä luentojen ja kirjallisuuden avulla. Opintojaksolla tutustutaan myös psykologityön ammattieettisiin periaatteisiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Luennot, kirjallisuus ja tentti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kaplan & Sacuzzo (2013). Psychological testing: Principles, applications and issues. Wadsworth.

2. Psykologin ammatillinen tietopaketti, ammattiekstra (2010 tai uusin painos). Psykologiliitto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö