x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
12 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida tilastollisesti kokeellisten perusasetelmien tuloksia sekä käyttää monimuuttujamenetelmistä regressio- ja faktorianalyysia jonkin tieteellisen ongelman ratkaisemisen apuvälineenä.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään kokeellisissa tutkimusasetelmissa tarvittavia tilastollisia tarkasteluja. Lisäksi perehdytään korrelatiivisessa tutkimuksessa käytettäviin monimuuttujamenetelmiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava. Opintojaksolle hyväksytään enintään 40 opiskelijaa. Etusija on psykologian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Mikäli paikkoja jää, ne täytetään muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilla. Mikäli pyrkijöitä on enemmän kuin 40, on etusija kummassakin opiskelijakategoriassa vaadittavat edeltävät opinnot aikaisempana ajankohtana suorittaneilla.

Toteutustavat

Luennot, harjoitukset, kirjallisuus ja tentti.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Howell (1987 tai uudempi). Statistical methods for psychology. Duxbury Press 1982
TAI
Todman &
Dugard (2007 tai uudempi). Approaching multivariate analysis. An introduction for psychology. Psychology Press.

2. Metsämuuronen (2005). Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä. International Methelp.

3. Metsämuuronen (2001 tai uudempi). Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä. International Methelp.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö