x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSYA11 Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtorit, tutkijatohtorit, tohtorikoulutettavat
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Opintojakson yhteydessä suoritetaan kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva Tieteellisen kirjoittamisen kurssi (3 op).
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
PSYA11 Kandidaatintutkielma 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen. Hän osaa etsiä tieteellistä tietoa ja suhteuttaa tutkimustuloksia toisiinsa, luoda ja rajata tutkimuskysymyksiä, soveltaa valittuja tutkimusmenetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseen ja laatia pienimuotoisen tutkimusraportin noudattaen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Opiskelija osaa myös ryhmätilanteessa esitellä tutkimustuloksia sekä arvioida ja kommentoida toisen tekemää tutkimusta.

Sisältö

Itsenäinen tiedonhankinta ja ohjauksessa suoritettava tutkimustyö. Seminaarissa kirjoitetaan empiirinen tutkimusraportti, joka hyväksytään psykologian kandidaatin tutkinnon opinnäytteeksi. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Opiskelija esittelee tutkimuksensa oppiaineessa järjestettävässä kandidaatintutkielmia käsittelevässä kongressissa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Jaksolle on ilmoittauduttava.

Toteutustavat

Seminaarit, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Tutkielma voidaan tehdä joko yksin tai parityönä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Lisätietoja 

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Osallistuminen opetukseen, tutkielma/opinnäytetyö, kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kypsyysnäytteen arviointi: hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Seminaarissa jaettava materiaali.

2. Kinnunen, Poikkeus, Kokko, Laakso, Metsäpelto & Mäkikangas (2004). Tutkielmien ja tieteellisten raporttien laadintaohjeita: Psykologian opetusmoniste. Jyväskylän yliopisto.

3. Kirves (2013). Määrälliseen aineistoon perustuvien tutkielmien menetelmäopas. Tampereen yliopisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö