x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISA4 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla pakolliset edeltävät opinnot ovat HISP1, HISA3A ja HISA3B, muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoilla HISP1. Lisäksi kandidaattiseminaariin osallistuminen edellyttää, että "Historian tutkimusprosessi ja historiantutkijan etiikka" -opintojakson (HISA1A) suorittaminen on aloitettuna.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa hankkia tutkimustyönsä edellyttämää tietoa ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään. Opiskelija pystyy perustelemaan metodisia ja muita ratkaisujaan ja kykenee hyödyntämään saamaansa palautetta.

Sisältö

Tutkimustyötä harjoitellaan laatimalla kandidaattiseminaariesitelmä, opponoimalla muiden töitä ja osallistumalla aktiivisesti töistä käytävään keskusteluun. Kandidaattiseminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Kandidaatintutkielma laaditaan kandidaattiseminaariesitelmästä saadun palautteen pohjalta.

Kandidaatintutkielman yhteydessä suoritetaan kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on kandidaatintutkielman aiheen pohjalta laadittu noin konseptin mittainen kirjoitelma, jonka arvioinnissa kiinnitetään eritystä huomiota asialliseen ja sujuvaan ilmaisuun sekä oikeakielisyyteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA kandidaattiseminaariesitelmä

Lisätietoja 

Kandidaattiseminaariesitelmä ja praktikum-työ suositellaan tehtäväksi eri aiheesta.

Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kandidaatintutkielma laaditaan kandidaattiseminaariesitelmästä saadun palautteen pohjalta.

Historiaa valinnaisina opintoina suorittavat laativat kandidaatintutkielmaa vastaavan aineopintojen tutkielman kandidaattiseminaariesitelmästä saamansa palautteen pohjalta.

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen kaikille historian tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Kandidaattiseminaari on pakollinen myös niille muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, jotka suorittavat historian valinnaisten opintojen kokonaisuuden sekä niille, jotka aikovat pyrkiä historian tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin.

Kandidaattiseminaari kestää kaksi lukukautta. Sen suositeltu aloitusajankohta historian tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on 2. vuoden kevät.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö