x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan, että kaikki sosiaalityön perus- ja aineopinnot on suoritettu ennen seminaarin aloittamista. STYS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen tulee olla suoritettuna ennen tutkielmaseminaarin aloittamista tai viimeistään tutkielmaseminaarin aikana.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
STYS3C Tutkielmaseminaari 15 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee itsenäisesti tutkimustyön prosessin, jonkin tutkimusmenetelmän ja osaa esittää tutkimustaitonsa tutkielman muodossa. Opiskelija kykynee raportoimaan tutkimuksensa tieteellistä esitystapaa ja hyvää suomen kieltä käyttäen. Tutkielmallaan opiskelija osoittaa kykynevänsä pitkäjänteiseen työskentelyyn tieteellisen ongelman ratkaisemiseksi.

Sisältö

Oman tutkimusaiheen esittely ja siitä käytävä keskustelu tutkielmaseminaarissa, seminaarin muiden tutkimusaiheiden kommentointi ja henkilökohtainen ohjaus. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielmaseminaari   Osallistuminen opetukseen  15 op
suomeksi

Edellytetään pro gradu -tutkielman aktiivista eteenpäinviemistä ja toteuttamiskelpoisen tutkimus-suunnitelman esittämistä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppiaineen oma ohjekirja pro gradu -tutkielman tekemisestä.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö