x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STY Sosiaalityö ja muuttuvat hallinnan käytännöt 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hallinnan käsitteen ja ymmärtää muuttuvien hallinnan käytäntöjen merkityksen sosiaalityössä niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta. Opiskelijalla on valmiuksia sekä soveltaa hallinnan näkökulmaa tutkimuksellisesti että jäsentää sen kautta kriittisesti sosiaalityön ammattikäytäntöjä ja niille asettuvia uusia vaatimuksia.

Sisältö

Muuttuvat valtion, kuntien, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten suhteet, uudenlainen ymmärrys riskeistä, vastuusta ja sen jakautumisesta näissä suhteissa, tilaaja-tuottajamalli ja siihen liittyvät hallinnan muodot, sosiaalityön uusi selontekovelvollisuus ja asiakkaiden omien valintojen ja vastuun merkityksen korostuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Luentoseminaari oheiskirjallisuuksineen

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjat

1. Rajavaara, Marketta 2007. Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 84. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.

2. Satka, Mirja ym. (toim.) 2011. Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere: Vastapaino. TAI  Helén, Ilpo (toim.) 2011. Reformin pirstaleet. Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino.

Artikkelit

1. Clarke, John 2005. New Labour Citizens: Activated, Empowered, Responsibilized, Abandoned? Critical Social Policy 25(4), 447-46

2. Ferguson, Iain 2007. Increasing User Choice or Privatizing Risk? The Antinomies of Personalization. British Journal of Social Work 37(3), 387-403

3. Ilcan, Suzan 2009. Privatizing Responsibility. Public Sector Reform under Neoliberal Government. Canadian Review of Sociology 46, 207-234.

4. Juhila, Kirsi 2009. Sosiaalityön selontekovelvollisuus. Janus 17(4), 296-312.

5. Kemshall, Hazel 2008. Risks, Rights and Justice: Understanding and Responding to Youth Risk. Youth Justice 8 (1), 21-37.

6. Rose, Nikolas 2000. Government and Control. British Journal of Criminology 40, 321-329.

7. Saario, Sirpa & Raitakari, Suvi 2010. Contractual Audit and Mental Health Rehabilitation. A Study of Formulating Effectiveness in a Finnish Supported Housing Unit. International Journal of Social Welfare 19(3), 321-329.

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö