x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS7.1 Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimuksen peruslähtökohtiin. Opintojakso koostuu yhteisistä luennoista, harjoituksista ja ryhmätöistä, joissa hyödynnetään oheiskirjallisuutta kurssilla annettavien ohjeiden mukaisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja harjoitukset  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hurtig, Laitinen & Uljas-Rautio (toim.) (2010) Ajattele itse. Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus.

2. Alasuutari (2012) Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino, 4. uudistettu painos.

3. Aaltola & Valli (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus JA Aaltola & Valli (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus.

4. Silverman, A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Qualitative Research. Sage 2007 tai Mason: Qualitative Researching. Sage 2002, second edition.

5. Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (toim.) (2010) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.

Lisätietoja

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 3. vuoden syksyllä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö