x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS9 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu sosiaalitieteiden kandidaatin tutkielmasta, seminaarista, tiedonhakukoulutuksesta ja kypsyysnäytteestä. Opiskelija suorittaa opintojakson pääsääntöisesti sen oppiaineen seminaarissa, jonka maisteriopintoihin hän etenee. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 3.opintovuoden aikana.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin ja ymmärtää sen vaatimat taidot tieteellisen tiedon tuottamiseksi ja arvioimiseksi. Hän osaa asettaa tutkimusongelman ja valita sen ratkaisemiseen sopivat teoreettiset keskustelut ja metodiset työvälineet sekä raportoida tutkimuksen toteuttamisen ja saadut tulokset tieteellisesti argumentoiden.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti ryhmässä ja harjaantuu tieteellisen kritiikin ja kommenttien rakentavaan esittämiseen ja vastaanottamiseen.
Hän omaksuu tutkimuksen eettiset periaatteet asiantuntijuutensa lähtökohdaksi ja osaa reflektoida omaa tutkimus- ja oppimisprosessiaan ja sen kautta tuottamaansa tietoa.
Opiskelijalla on tiedonhankinnan perustaidot.

Sisältö

Opintojakso muodostuu seminaarista ja sen aikana laadittavista tieteellisistä papereista ja kandidaatin tutkielmasta. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.

Kandidaatin tutkielmaan kuuluu kypsyysnäytteen antaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Seminaarin yhteydessä suoritetaan opintojakso SOS8 Sosiaalitieteiden teoria II.

Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö