x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILA11 Kulttuuri- ja taiteenfilosofia 5 op
Vastuutaho
Filosofian tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava yleiskuva kulttuuri- ja taidefilosofiasta, jota tarvitaan myös kulttuuri- ja taidekritiikin tekemiseen.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään kulttuuri- ja taidefilosofian peruskysymykset sekä estetiikan tärkeimmät historialliset muotoilut. Sillä tarkastellaan ihmisen luomaa maailmaa sekä kulttuurina, joka ihmistä määrittää, että kulttuurina, jonka ihminen luo, ja pohditaan näin ollen erityisesti historiallisesti ehdollistuneita merkityksiä. Taidefilosofiassa tarkastellaan kulttuurin tuotteista erityisesti taideteoksia ja paneudutaan taidefilosofian peruskäsitteisiin (esim. kauneus, teos, taiteilija, luominen, kritiikki).
Opintojaksolla pohditaan yhteiskuntafilosofisesti myös monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälisyyttä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Philosophy of Culture and Art  Essee 
englanniksi

Opintojakson voi suorittaa osittain tai kokonaan soveltuvilla luennoilla ja työseminaareilla sekä esseillä (suositellaan) ja kirjatenteillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson suorittaminen kirjatentillä tai esseillä edellyttää huolellista perehtymistä kahteen seuraavista teoksista:

a. Eldridge, Richard 2003. An Introduction to the Philosophy of Art. Cambridge: Cambridge University Press. (suom. Johdatus taiteenfilosofiaan, 2009. Helsinki: Gaudeamus), 3 op,

b. Herwitz, Daniel 2008. Aesthetics. Series: Key Concepts in Philosophy. London: Continuum, 2 op,

c. Berger, Peter & Luckman, Thomas 1966. The Social Construction of Reality. New York: Dell Publishing. (suom. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen, 5.p. 2009. Helsinki: Gaudeamus.), 3 op,

d. Kymlicka, Will, 1996. Multicultural Citizenship. Oxford: Clarendon Press, 2 op.

Kirjat voi suorittaa myös yksi kerrallaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö