x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGA1 Lasten puheen ja kielen häiriöt 12 op
Vastuutaho
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Vastuuhenkilö
Katso opetusohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä lasten puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriöiden syitä ja ilmenemismuotoja sekä diagnostiikan ja kuntoutuksen keskeiset periaatteet. Opiskelija osaa analysoida häiriöiden piirteitä viestintätilanteessa ja vertailla havaintojaan teoriatietoon. Opiskelija tunnistaa häiriöiden vaikutuksen henkilön ja hänen läheistensä psykososiaaliseen hyvinvointiin sekä terveydentilaan ja osaa soveltaa tietoa kliinisissä opintojaksoissa.

Sisältö

-Kehitykselliset ja lastenneurologisista sairauksista ja vammoista johtuvat puheen, kielen ja vuorovaikutuksen häiriöt ja niiden logopedisen diagnostiikan ja kuntoutuksen perusteet
-Kuulokyvyn merkitys lapsen puheen ja kielen kehitykselle sekä puheella viestimiselle
-Kuulovammaisten lasten puheen, kielen ja viestinnän häiriöiden diagnosointi sekä näiden kuntoutus
-Lasten puheen sujuvuuden häiriöiden teoriatausta, ilmenemismuodot, puheterapeuttinen arviointi sekä kuntoutusmenetelmät

Toteutustavat

Kuulovammat/sujuvuus-osio järjestetään vuorovuosittain.
Tarkemmat tiedot toteutustavasta opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
A1a Lasten puheen ja kielen häiriöt  Osallistuminen opetukseen  8 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
A1b Lasten sujuvuuden häiriöt  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
A1c Lasten kuulovammat  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Caruso, A. J. & Strand, E. A. 1999. Clinical management of motor speech disorders in children. New York: Thieme.

Guitar, B. 2006. Stuttering. An Integrated approach to its nature and treatment. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

Hakala, L. 2001. Jaettu ilo. Autistisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehittäminen. Helsinki: Puheterapeuttien kustannus.

Heikkinen, S., Kulvik, M. & Lempinen, M. 2002. Aikuisänkytysterapia professori Charles Van Riperin mukaan. 5. painos. Helsinki: Puheterapeuttien kustannus.

Jortikka, T. 1993. Dysfonologia lapsen kielessä. Teoksessa A. Iivonen, A. Lieko & P. Korpilahti (toim.), Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys, s.34-77.Helsinki: SKS.

Korpinen, L. & Nasredtin, F. 2006. Artikulaatio ja äännevirheet. Teoksessa K. Launonen & A-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.), Kommunikoinnin häiriöt, syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Palmenia.

Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. 2012. Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-Kustannus. Soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan luennolla.

Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus- kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Helsinki: Kehitysvammaliitto Ry.

Lonka, E. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.). 2000. Kuulon ja kielen kuntoutus. Vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Helsinki: Palmenia.

McAllister (toim.) 2013. Oral and Verbal Apraxia in Childen. Linköping: Lonköping University Electronic Press.

McNaughton, D., Beukelman, D. (toim.) 2010. Transition Strategies for Adolescents and Young Adults Who Use AAC. Baltimore: Brookes Publishing Co. Soveltuvin osin, sivut ilmoitetaan luennolla.

Mysak, E. D. Cerebral palsy speech habilitation (moniste, joka jaetaan kurssin alussa)

Mäenpää, M. 1993. Kehityksellinen verbaali dyspraksia. Teoksessa A. Iivonen, A. Lieko & P. Korpilahti (toim.), Lapsen normaali ja poikkeava kielen kehitys, s. 188-205. Helsinki: SKS.

Paul, R., Norbury C. 2011.Language disorders from infancy through adolescence: Listening, speaking, reading, writing, and communicating. 4., uudistettu painos. St. Louis: Mosby.

Powers, M. Functional disorders of articulation - symptomatology and etiology (moniste, joka jaetaan kurssin alussa)

Tolvanen, L. 2006. CP-vamman vaikutus puheeseen, kieleen ja kommunikaatioon. Teoksessa K. Launonen & A-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.), Kommunikoinnin häiriöt, syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Helsinki: Palmenia.

Lisätietoja

Opintojakso alkaa 2. vuoden syksyllä ja jatkuu 3. vuoden keväälle (sujuvuus/kuulovammat-osio).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö