x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVPVS9 Johtamisviestintä 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula-Riitta Välikoski, Arja Ropo, Johanna Kujala
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JOVPVS9 Johtamisviestintä 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen johtajan työssä ja arvostaa vuorovaikutteista johtajuutta. Opiskelija tuntee aihealueen keskeiset teoreettiset näkökulmat ja osaa soveltaa niitä johtamisviestinnän analyysiin. Hän ymmärtää myös vuorovaikutuksen merkityksen julkisuuden hallinnassa ja digitaalisessa mediassa. Opiskelija kykenee kehittämään omaa johtamisviestinnän osaamistaan.

Sisältö

Luennoilla perehdytään johtajan vuorovaikutusosaamisen jäsennykseen, johtamisviestinnän teorioihin, johtajan viestintätyyleihin ja johtamisviestinnän vaikutuksiin organisaatiossa.

Opintojakso toteutetaan yhdessä Johtamiskorkeakoulun kanssa.
Opintojakso (18 tuntia) toteutetaan yhteistyössä Johtamiskorkeakoulun (yrityksen johtaminen) kanssa ja kurssilla on kolme luennoitsijaa kolmesta eri oppiaineesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pakollisena: Hackman & Johnson: Leadership: A Communication Perspective. Waveland Press, 2012.

Oheiskirjallisuutena luennoitsijoiden ilmoittamaa materiaalia.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö